پروژه احداث سالن ورزشی روستای حصارساتی

تاریخ اجرا:96-97

کارفرما: دهیاری روستای حصارساتی