تقاطع غیر همسطح شهرک حمل و نقل تهران

یکی از نقاط حادثه خیز جاده قدیم تهران به قم, ورودی و خروجی شهرک حمل و نقل تهران می باشد که با احداث تقاطع غیر همسطح شهرک به یک راه ایمن
تبدیل شده و علاوه بر آن دوربرگردان آن مشکل ورودی بازیافت شهرداری تهران را نیز حل کرده و پیش بینی میگردد تصادفات
مرگ بار را کاملا حل کند.

حجم عملیات خاکبرداری پروژه 35000 مترمکعب

خاکریزی 40000 متر مکعب
زیراساس 12000 مترمکعب
اساس 90000
آسفالت 120000متر مربع